ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

  1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ÉS ALKALMAZÁSI KÖRE

1.1. A tájékoztató célja

A 2018. május 25. napjával hatályba lépő általános adatvédelmi rendelet – hivatalos címén az Európai Tanács és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról – (a továbbiakban: GDPR) egységes, az Európai Unió egész területén (és bizonyos esetekben azon kívül is) közvetlenül alkalmazandó szabályokat állapított meg a természetes személyek adatainak védelmével kapcsolatban. A GDPR elsősorban a természetes személyek adatait meghatározott célból kezelő személyek számára állapít meg kötelezettségeket. A jelen tájékoztató célja, hogy rövid, közérthető formában bemutassa a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ irodák Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Izabella u. 68/b.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 1-09-407175; adószám: 32111130-1-42; a továbbiakban: Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/) által követett – a GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírásaira figyelemmel kialakított – adatkezelési és adatvédelmi gyakorlat részleteit, és ennek keretében tájékoztassa az általa végzett adatkezeléssel érintett személyeket a fent említett jogszabályok által biztosított jogaikról.

1.2. A tájékoztató alkalmazási köre

Ezt a tájékoztatót a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ készítette és tette közzé. A jelen tájékoztatót a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ által végzett olyan adatkezelésekre kell alkalmazni, amely adatkezelés érintettje természetes személy.

1.3. A tájékoztató által nem érintett adatkezelések

Tekintettel arra, hogy a GDPR kizárólag a természetes személyek személyes adatainak kezelését szabályozza, a jelen tájékoztatóban foglaltak nem vonatkoznak azon adatok Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ általi kezelésére, amely adatok nem természetes személyre vonatkoznak. A Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ utóbbi körbe tartozónak tekinti:

  • a vele üzleti kapcsolatba kerülő nem természetes személy partnerek (pl. cégek) képviseletében az üzleti kapcsolat során eljáró személy(ek) nevét és beosztását, valamint a képviselőként eljáró személy által rendelkezésre bocsátott névjegykártyán szereplő valamennyi további adatot;
  • – a vele üzleti kapcsolatba kerülő nem természetes személy partnerek céges, vagy ilyenként rendelkezésre bocsátott bármely elérhetőségét (pl. telefonszámot, e-mail címet, stb.).

2. ADATKEZELÉSI FOGALMAK ÉS ALAPELVEK

2.1. Fogalommeghatározások

A jelen tájékoztatóban az itt felsorolt fogalmak alatt (a GDPR szerinti definícióknak megfelelően) az alábbiakat kell érteni:
– érintett: bármely kezelt adat alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy; egy személy akkor azonosítható ha a kezelt adat a közvetlen vagy közvetett módon (különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) lehetőséget nyújt;

– személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

– adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

– adatfeldolgozó: az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelő más személy;

– adatkezelés: személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége (gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés);

– adatkezelési hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

– címzett: az a személy, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik;

– adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2.2. Adatkezelés esetei

Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ kizárólag a GDPR, valamint az adatvédelemre vonatkozó hazai jogszabályok előírásaival összhangban, meghatározott célból, megfelelő jogalap fennállása esetén kezeli természetes személyek adatait. Az adatkezelés idejének, módjának és mértékének összhangban kell állnia a fentiek szerinti céllal.

2.3. Adatkezelés módja

Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ részben a saját maga által ellenőrzött eszközökön, részben adatfeldolgozók igénybe vételével kezel személyes adatokat. A jelen szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések kapcsán igénybe vett adatfeldolgozók felsorolását a eco-office.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) található, folyamatosan frissülő lista tartalmazza.

2.4. Különösen érzékeny személyes adatok kezelése

Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ nem kezel különösen érzékeny, vagyis az érintett személy faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, genetikai vagy egészségi állapotára, szexuális irányultságára vagy nemi identitására vonatkozó személyes adatot. Amennyiben bármely érintett mégis rendelkezésre bocsátana ilyen adatot, a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ haladéktalanul gondoskodik az adat törléséről. A fentiek alól kivételt képez az az eset, ha a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/-al jogviszonyban álló természetes személy egészségügyi, társadalombiztosítási, szociális, vagy azokhoz hasonló más ellátás, illetve szolgáltatás igénybevétele, vagy ezek bármelyikéhez kapcsolódó kötelezettség teljesítése érdekében szolgáltat az egészségi állapotára vonatkozó adatot, amely esetben a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ köteles gondoskodni az ilyen adat megfelelő védelméről, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt ideig történő tárolásáról, és azt követő törléséről.

2.5. Gyermekre vonatkozó személyes adatok kezelése

Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ nem kezel 16. életévét még be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot. Amennyiben bármely érintett mégis rendelkezésre bocsátana ilyen adatot, a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ haladéktalanul gondoskodik az adat törléséről.

3. AZ ADATKEZELÉS ESETEI

3.1. Alaptevékenység szerinti szerződés teljesítéséhez szükséges adatok kezelése

Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ a szokásos üzleti tevékenysége keretében természetes személy szerződő ügyfelekkel kötött szerződésekkel összefüggésben az alábbi adatok kezelését végzi:
– adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím;
– adatkezelés jogalapja: az adatok az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükségesek [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont];
– adatkezelés célja: a természetes személy szerződő ügyfelek a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ által nyújtott szolgáltatásokat személyesen veszik igénybe, amelyhez elengedhetetlen a szerződő ügyfél megfelelő beazonosítása;
– adatkezelés ideje: az érintettel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) év;
– adatkezelésre jogosultak köre: aEcooffice Bdpst kft. /Eco-office/ tulajdonosai (a továbbiakban: Tulajdonosok), a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ vezető tisztségviselői (a továbbiakban: Vezető Tisztségviselők); a Ecooffice Bdpst kft.. /Eco-office/-ral munkaviszonyban álló alkalmazottak (a továbbiakban: Alkalmazottak), a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ részére felhőalapú adattárolási, internetes tárhely-szolgáltatási, elektronikus levelezési, postai, elektronikus fizetési, elektronikus beléptetési, marketing, számlázási, illetve jogi tevékenységet végző adatfeldolgozók.

3.2. Munkaszerződésekkel összefüggő adatok kezelése

Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ az általa megkötött munkaszerződésekkel összefüggésben az alábbi adatok kezelését végzi:
– adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel, bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím;
– adatkezelés jogalapja: az adatok az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez, valamint a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont];
– adatkezelés célja: a munkaszerződés megkötéséhez és az ahhoz kapcsolódó, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, illetve a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséhez, továbbá a munkabér megfizetéséhez elengedhetetlen a Munkavállaló megfelelő beazonosítása, valamint a bankszámlaszám ismerete;
– adatkezelés ideje: az érintettel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) év;
– adatkezelésre jogosultak köre: Tulajdonosok, Vezető Tisztségviselők; a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ részére könyvelési, bérszámfejtési, illetve jogi tevékenységet végző adatfeldolgozók.

3.3. Álláshirdetésekre jelentkező érintettek adatainak kezelése
A Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ az általa közzétett álláshirdetésekkel összefüggésben az azokra jelentkező természetes személyek alábbi adatainak kezelését végzi:
– adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím, az érintett által az önéletrajzban rendelkezésre bocsátott egyéb adatok (pl. tanulmányok, szakmai tapasztalat, nyelvismeret, érdeklődési kör, stb.);
– adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], amelyet az önéletrajz benyújtásával, mint ráutaló magatartással, vagy az abban foglalt kifejezett nyilatkozattal ad meg (az álláshirdetés szövegében szereplő tájékoztatás alapján)
– adatkezelés célja: az álláshirdetésekre jelentkező természetes személyek beazonosítása, valamint a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatos alkalmasságuk (képzettségük, szakmai kompetenciájuk) minél alaposabb felmérése, továbbá annak biztosítása, hogy aEcooffice Bdpst kft./Eco-office/ az eredetileg föl nem vett jelentkezőket hasonló munkakör meghirdetése esetén közvetlenül is megkereshesse;
– adatkezelés ideje: az önéletrajz benyújtásától számított 1 (egy) év;
– adatkezelésre jogosultak köre: Tulajdonosok, Vezető Tisztségviselők.

3.4. A Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ által működtetett kamerarendszerrel rögzített adatok kezelése

A Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ az általa a 1064 Budapest, Izabella u. 68/b. szám alatti közösségi irodában (a továbbiakban: Közösségi Iroda) üzemeltetett zártláncú kamerarendszerrel összefüggésben az alábbi adatok kezelését végzi:
– adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: képmás;
– adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], amelyet az érintett Közösségi Iroda területére történő belépésével, mint ráutaló magatartással ad meg (a Közösségi Iroda bejáratánál elhelyezett, a kamerarendszer üzemeltetéséről szóló tájékoztatás alapján);
– adatkezelés célja: a Közösségi Iroda berendezésével, illetve felszerelésével kapcsolatos vagyonvédelem, összhangban a a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseivel;
– adatkezelés ideje: a rögzítéstől számított 3 (három) munkanap;
– adatkezelésre jogosultak köre: Vezető Tisztségviselők.

4. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLYEK JOGAI

4.1. Tájékoztatáshoz való jog

Valamennyi érintettnek joga van tájékoztatást kapni arról, ha a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ a rá vonatkozó személyes adatot kezel. A tájékoztatásnak minden esetben ki kell terjednie az alábbiakra:
– az adatkezelő kiléte és elérhetősége(i);
– az adatkezelés célja és jogalapja;
– azon személyek, akikkel az adatokat közölni tervezik;
– az adatkezelés tervezett időtartama;
– a jelen fejezet szerinti egyéb jogokra vonatkozó figyelemfelhívás;
– az érintett adatkezelési hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásának lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívás;
– az adatkezelés kapcsán illetékes felügyeleti hatóság megnevezése.
Amennyiben a kezelt adatok nem az érintettől származnak, a tájékoztatásnak meg kell jelölnie az adatok forrását is.

4.2. Hozzáféréshez való jog

Valamennyi természetes személynek joga van tájékoztatást kapni arról, hogy a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ kezel-e rá vonatkozó személyes adatot. Amennyiben igen, úgy az érintett jogosult azt is megismerni:
– az adatkezelés célját;
– az adatkezeléssel érintett személyes adatok körét;
– azon személyeket, akikkel az adatokat közölték, vagy közölni tervezik;
– az adatkezelés tervezett időtartamát;
– az adatok forrását (amennyiben azok nem az érintettől származnak).
A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá a jelen fejezet szerinti egyéb jogokra vonatkozó figyelemfelhívást, és meg kell jelölni benne az adatkezelés kapcsán illetékes felügyeleti hatóság megnevezését.

4.3. Helyesbítéshez való jog

Valamennyi érintett jogosult arra, hogy kérje a Ecooffice Bdpst kft./Eco-office/ által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését.

4.4. Törléshez való jog

Valamennyi érintett jogosult arra, hogy kérje a Ecooffice Bdpst kft./Eco-office/ által kezelt, rá vonatkozó személyes adat törlését, amennyiben:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
– visszavonja az adatkezelési hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

4.5. Korlátozáshoz való jog

Valamennyi érintett jogosult arra, hogy kérje a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ által kezelt, rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását, amennyiben
– vitatja az adatok pontosságát (a kérdés tisztázásához szükséges időtartamra);
– az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi azok törlését;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
– tiltakozott az adatkezelés ellen (a tiltakozás alapjául szolgáló kérdés tisztázásához szükséges időtartamra).

4.6. Adathordozhatósághoz való jog

Valamennyi érintett jogosult arra, hogy a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/.

4.7. Tiltakozás joga

Valamennyi érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ általi olyan kezelése ellen, amely a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.8. Kártérítés

Valamennyi érintett jogosult kártérítést követelni mennyiben, amennyiben a Ecooffice Bdpst kft./Eco-office/ a rá vonatkozó személyes adatok kezelése kapcsán megszegi a vonatkozó jogszabályokban, vagy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, és ezzel kárt okoz az érintettnek.

4.9. Jogérvényesítés módja

A jelen fejezet 4.1-4.7. pontok körébe tartozó igényt az érintett személyesen, vagy írásban (a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatvédelmi kapcsolattartó részére a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ 1064 Budapest, Izabella u. 68/b. szám alatti címére, vagy az hello@eco-office.hu e-mail címre elküldött üzenettel) jelezheti. Az érintett kizárólag a személyazonossága megfelelő igazolását követően jogosult a jelen fejezet 4.1-4.7. pontjai szerinti jogok érvényesítésére. A személyazonosság igazolását követően a kommunikáció már személyes jelenlét nélkül, az azonosított érintett által megadott elérhetőségeken (például levelezési cím, telefonszám, e-mail cím) keresztül is történhet. Az érintett rendelkezésére bocsátott tájékoztatásnak minden esetben tömörnek, átláthatónak, érthetőnek és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. A kártérítésre vonatkozó követelés vagy a fentiek szerinti formában, vagy a hatáskörrel és illetékes rendelkező bíróság előtti keresetindítással érvényesíthető.

5. A KEZELT ADATOK VÉDELME

5.1. Védelmi intézkedések

AEcooffice Bdpst kft./Eco-office/ az általa, illetve adatfeldolgozói által kezelt, illetve tárolt adatok kapcsán a lehető legmagasabb biztonságot nyújtó védelmi megoldások alkalmazására törekszik, ezen konkrét megoldások ismertetésére azonban – azok céljára tekintettel – a jelen tájékoztató értelemszerűen nem terjedhet ki. Amennyiben az alkalmazott megoldások bármelyike kapcsán bármilyen probléma merülne fel, a Ecooffice Bdpst kft./Eco-office/ haladéktalanul intézkedik annak megoldása, továbbá az azzal érintett védelmi megoldás javítása, vagy a magasabb biztonsági szint eléréséhez szükséges cseréje érdekében.

5.2. Adatvédelmi incidensek kezelése

A Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ által kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi incidens esetén a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ haladéktalanul, de legkésőbb az incidens tudomására jutásától számított 72 (hetvenkettő) órán belül köteles bejelenteni a felügyeleti hatóságnak. A bejelentésben közölni kell az incidens jellegét, az incidenssel érintett személyek és adatok körét, az adatvédelmi kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, az incidens valószínűsíthető következményeit, valamint az incidens orvoslása céljából már megtett és tervezett intézkedéseket. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, és a kockázatok megszüntetése, illetve a következmények elhárítása nem lehetséges, a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ köteles az érintette(ke)t is tájékoztatni az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően kell ismertetni kell az incidens jellegét, az adatvédelmi kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, az incidens valószínűsíthető következményeit, valamint az incidens orvoslása céljából már megtett és tervezett intézkedéseket.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1. Tevékenységi helyek

A Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ tevékenyégi központja Magyarországon (Budapesten) található.

6.2. Adatvédelmi kapcsolattartó

A jelen tájékoztatóban foglaltakra, valamint a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ által végzett adatkezelésre vonatkozó kérdésekkel, észrevételekkel, panaszokkal, illetve egyéb igényekkel az érintettek a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ adatvédelmi kapcsolattartójához fordulhatnak az alábbiak szerinti elérhetőségek bármelyikén:
– adatvédelmi kapcsolattartó: Kádár Zoltán ügyvezető
– e-mail: hello@eco-office.hu

6.3. Felügyeleti hatóság

Amennyiben a Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ által végzett adatkezelés sértené bármely természetes személy jogát, vagy jogos érdekét, az érintett az ezzel kapcsolatos panaszával jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefon: +36 1 391-1400; fax: +36 1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni.

6.4. Adatvédelmi tájékoztató hatályba lépése, módosítása

A jelen tájékoztatóban foglaltak annak alábbiak szerinti keltétől – és a tájékoztató azzal egyidejű, Honlapon történő közzétételétől – alkalmazandóak. A Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor indokolás nélkül egyoldalúan módosítsa, amely esetben a módosítások a módosított tájékoztató keltétől – és a módosított tájékoztató azzal egyidejű, Honlapon történő közzétételétől – alkalmazandóak.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A jelen Nyilatkozat célja, hogy rögzítse az Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ irodák Kſt. (székhely: 1064 Budapest, Izabella u. 68/b., cégjegyzékszám: 1-09-407175, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, adószám: 32111130-1-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Cégünk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően, az adatkezeléshez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Ezúton tájékoztatjuk a látogatóinkat, hogy www.eco-office.hu, weboldalon hírlevelekre történő feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ecooffice Bdpst kft. /Eco-office/ irodák Kſt. hírlevelet küldjön Önnek, és az Ön által ehhez megadott e-mail címét és nevét nyilvántartsa, kezelje, illetve 3. személynek mint technikai közreműködőnek az adatfeldolgozás során – a jogszabályi előírások betartása mellett – átadja. A hírlevélben – annak típusától függően – heti vagy havi rendszerességgel kap tájékoztatást az új szolgáltatásainkról, akcióinkról, programokról és hasznos információkról. A hírlevelek reklámüzeneteket tartalmazhatnak. 

 

Ecooffice Bdpst Kft