ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

OTP AFF tájékoztató itt!

 Hatályos: 2018. November 1. napjától

Az Ecooffice Bdpst Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Izabella u. 68/b.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 1-09-296567; adószám: 25924916-2-42; a továbbiakban: Eco-office) a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatályba lépését követően megkötött, alábbiak szerinti Szolgáltatások nyújtására irányuló Szerződések vonatkozásában alkalmazandó általános szerződési feltételeit – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a következők szerint állapítja meg:

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Az ÁSZF alkalmazása körében a jelen fejezet szerinti, nagy kezdőbetűvel használt fogalmak alatt az alábbiakat kell érteni.

Flexi 4D Szerződés: a Eco-office és a Közösségi Tag által megkötött Coworking Szerződés, amely alapján a Közösségi Tag jogosult a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat legkésőbb a Szerződés megkötésétől számított 30 (harminc) napon belül, összesen 4 (négy) munkanapon 24 órában igénybe venni.

Flexi 8D Szerződés: a Eco-office és a Közösségi Tag által megkötött Coworking Szerződés, amely alapján a Közösségi Tag jogosult a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat legkésőbb a Szerződés megkötésétől számított 30 (harminc) napon belül, összesen 8 (nyolc) munkanapon 24 órában igénybe venni.

Flexi 12D Szerződés: a Eco-office és a Közösségi Tag által megkötött Coworking Szerződés, amely alapján a Közösségi Tag jogosult a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat legkésőbb a Szerződés megkötésétől számított 30 (harminc) napon belül, összesen 13 (tizenhárom) munkanapon 24 órában igénybe venni.

Flexi havi bérlet a Eco-office és a Közösségi Tag által megkötött Coworking Szerződés, amely alapján a Közösségi Tag jogosult a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat legkésőbb a Szerződés megkötésétől számított 30 (harminc) napon belül, összesen 13 (tizenhárom) munkanapon 24 órában igénybe venni.

Adatkezelési Tájékoztató: a Eco-office által a természetes személyek Személyes Adatai kapcsán alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi előírásokat tartalmazó tájékoztató. A hatályos Adatkezelési Tájékoztató folyamatosan elérhető a Honlapon (https://eco-office.hu/adatkezelesi-tajekoztato/)

Árjegyzék: a Eco-office által a jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatások mindenkori aktuális szolgáltatási, illetve használati árait rögzítő lista. A hatályos Árjegyzék folyamatosan elérhető a Honlapon (https://eco-office.hu/araink/) a Honlapon megtalálható Árjegyzék adatai irányadóak.

Cégadat: a jogi személy, vagy egyéb szervezet Ügyfél, illetve Közösségi Tag alábbiak szerinti, a Szerződés megkötésekor kötelezően megadandó adatai: elnevezés, székhely, nyilvántartási szám, adószám, e-mail cím.

Székhelyszolgáltatási Szerződés: a Eco-office és a Szerződő Ügyfél által megkötött Szerződés, amely alapján a Eco-office a jelen ÁSZF 3.7. pontja szerinti Szolgáltatásokat nyújt a Szerződő Ügyfél részére.

Félnapi Jegy, vagy Napijegy megváltásával, illetve bármely Flexi Szerződés megkötésével a Eco-office és a Közösségi Tag között létrejövő jogviszony.

Egyéb Szolgáltatások: a Eco-office által a Közösségi Tagok részére a jelen ÁSZF-ben említett Szerződések szerinti alapszolgáltatásokon felül biztosított, külön használati vagy szolgáltatási díj megfizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások.

Fél, vagy Felek: a Szerződésben részes felek, azaz a Eco-office, mint a Szolgáltatás nyújtója, és a vele szerződő természetes személy, jogi személy, vagy más szervezet, mint a Szolgáltatás igénybe vevője.

Félnapi Jegy: a Közösségi Tag által munkanapokon megváltható, a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalmú Szolgáltatásoknak a jegyvásárlás napján 8:00 és 14:00 óra közötti, vagy 14:00 és 20:00 óra közötti igénybevételére jogosító jegy.

Flexi Szerződés:a 4D Szerződés, a 8D Szerződés, a 12D Szerződés, vagy a Havi Szerződés megkötésével a Eco-office és a Közösségi Tag között létrejövő jogviszony.

Havi Szerződés: a Eco-office és a Közösségi Tag által megkötött Coworking Szerződés, amely alapján a Közösségi Tag jogosult a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat a szerződéskötés napjától számított 1 (egy) hónapon keresztül a nap 24 órájában igénybe venni; a Havi Szerződés a megkötését követő hónap azon napján szűnik meg, amely számánál fogva megfelel a szerződéskötés napjának, amennyiben ilyen nap nincs, a Havi Szerződés a megkötését követő hónap utáni első napon szűnik meg.

Házirend: a Közösségi Iroda használatának részletes feltételeit rögzítő szabályok, amelyeket a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmaz.

Honlap:a Eco-office által üzemeltetett, www.eco-office.hu címen elérhető internetes oldal.

Közösségi Iroda: a Eco-office által üzemeltetett, természetben a1064 Budapest, Izabella u. 68/b szám alatti Eco-office-ban található irodahelyiség. A Közösségi Irodán belül az Eco-office valamennyi Közösségi Tag számára folyamatosan igénybe vehető közös terek (pl. közös munkatereken található munkaállomások, konyhák, mosdók, stb.) és 1 db telefonfülke mellett a kizárólag meghatározott Szerződések alapján igénybe vehető 1 db szuterén tárgyaló kizárólag meghatározott Szerződés alapján.

Közösségi Programok: a Eco-office által megszervezett események, amelyek mindenkori felsorolását a honlapon frissülő esemény oldal tartalmazza. / https://eco-office.hu/esemenyek/

Közösségi Tag: a Eco-office-al, mint a Szolgáltatás nyújtójával Coworking Szerződést kötő természetes személy, illetve amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevőjeként Szerződő Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, úgy a Coworking Szerződés megkötésekor az ilyen Fél által a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy(ek).

Levelezésicím-szolgáltatási Szerződés: a Eco-office és a Szerződő Ügyfél által megkötött Szerződés, amely alapján a Eco-office a jelen ÁSZF 3.9. pontja szerinti Szolgáltatásokat nyújt a Szerződő Ügyfél részére.

Napijegy: a Közösségi Tag által munkanapokon megváltható, a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalmú Szolgáltatásoknak a jegyvásárlás napján 8:00 és 20:00 óra közötti igénybevételére jogosító jegy.

Személyes Adat: a természetes személy Szerződő Ügyfél, illetve amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevőjeként Szerződő Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, úgy az utóbbi által a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy alábbiak szerinti, a Szerződés megkötésekor kötelezően megadandó személyazonosító adatai: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

Szerződés, vagy Szerződések: a Eco-office, mint a Szolgáltatás nyújtója, és a Közösségi Tag, mint a Szolgáltatás igénybe vevője által megkötött Coworking Szerződés(ek), illetve a Tárgyalóhasználati Szerződés(ek), a Székhelyszolgáltatási Szerződés(ek) és a Levelezésicím-szolgáltatási Szerződés(ek).

Szerződő Ügyfél: a Közösségi Tag, valamint a Eco-office-al Tárgyalóhasználati Szerződést, Székhelyszolgáltatási Szerződést, vagy Levelezésicím-szolgáltatási Szerződést kötő Fél.

Székhelyszolgáltatási Szerződés: a Eco-office és a Szerződő Ügyfél által megkötött Szerződés, amely alapján a Eco-office a jelen ÁSZF 3.8. pontja szerinti Szolgáltatásokat nyújt a Szerződő Ügyfél részére.

Szolgáltatás, vagy Szolgáltatások: a Eco-office által a jelen ÁSZF-ben említett bármely Szerződés alapján, illetve keretében a Szerződő Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás(ok).

Tárgyalóhasználati Szerződés: a Eco-office és a Szerződő Ügyfél által megkötött Szerződés, amely alapján a Eco-office a jelen ÁSZF 3.6. pontja szerinti Szolgáltatásokat nyújt a Szerződő Ügyfél részére.

Vendégjegy: a Közösségi Tag részéről az általa megjelölt természetes személy részére megváltható jegy, amely alapján a Közösségi Tag vendége a Vendégjegy megváltása munkanapján 8:00 és 20:00 óra között összesen 2 (kettő) órán keresztül jogosult a Közösségi Iroda területén tartózkodni, továbbá a Vendégjegyet megváltó Közösségi Tag számára elérhető Szolgáltatásokat igénybe venni.

 1. SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE

Érvényes Szerződés hiányában a Közösségi Iroda használatára, illetve a Szolgáltatások igénybevételére nincs lehetőség.

2.1.   Coworking Szerződések megkötése

A Félnapi Jegy, vagy a Napijegy megváltásával, valamint a bármely Flexi Szerződés, Havi bérlet megkötésével, és az igénybe venni kívánt Szolgáltatások díjának Közösségi Tag általi megfizetésével a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti tartalmú Coworking Szerződés jön létre.

Coworking Szerződés megkötésére – amennyiben az ehhez szükséges műszaki-technikai feltételek a szerződéskötés pillanatában adottak – kizárólag elektronikus úton, a Eco-office által kialakított és kezelt online felületen (https://eco-office.hu/targyalo-foglalas/) keresztül történő regisztrációt követően van lehetőség. A regisztráció során a Közösségi Tag köteles megadni a szerződéskötéshez szükséges Személyes Adatokat, illetve Cégadatokat, valamint a regisztráció során létrehozott profilhoz történő hozzáféréshez szükséges jelszót, továbbá nyilatkoznia kell a regisztráció napján hatályos ÁSZF-ben és Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések elfogadásáról. A Közösségi Tag a regisztráció során létrehozott profilba belépve tudja kiválasztani az általa megkötni kívánt Coworking Szerződés típusát, majd elektronikus úton kezdeményezni a kiválasztott Coworking Szerződés megkötését. Amennyiben a fentiek szerinti regisztráció során létrehozott profillal már rendelkező Közösségi Tag szóban (akár személyesen, akár telefonon) jelzi az általa megjelölt Coworking Szerződés megkötésére irányuló szándékát, a választott Coworking Szerződés megkötésére irányuló kezdeményezést a Eco-office eljáró adminisztrátora rögzíti elektronikus úton a Közösségi Tag profiljában. A Szerződés megkötését a Eco-office minden esetben e-mail útján is visszaigazolja a Közösségi Tag részére.

Amennyiben a fentiek szerinti elektronikus szerződéskötés az ahhoz szükséges műszaki-technikai feltételekkel kapcsolatos probléma miatt akadályba ütközik, úgy kivételesen és kizárólag az akadály fennállásának időszakában a Coworking Szerződés papír alapon is megköthető az erre szolgáló mintaszerződés kitöltésével és aláírásával. A Eco-office az akadály elhárítását követően haladéktalanul gondoskodik a papír alapon megkötött Coworking Szerződés adatainak a fentiek szerinti elektronikus rendszerbe történő feltöltéséről.

2.2.   Egyéb Szerződések megkötése

A Tárgyalóhasználati Szerződés a Honlapon keresztül elérhető online foglalási rendszer (https://eco-office.hu/targyalo-foglalas/) megfelelő rovatainak hiánytalan kitöltésével, azaz a választott tárgyaló és a választott – még elérhető (korábban más által le nem foglalt) – idősáv megjelölésével, majd a foglalás véglegesítéseként ezen adatoknak a Eco-office részére történő elküldésével, vagy a Szerződő Ügyfél által szóban (akár személyesen, akár telefonon) megjelölt tárgyaló és – még elérhető (korábban más által le nem foglalt) – idősáv Eco-office általi rögzítésével jön létre.

A Székhelyszolgáltatási Szerződés, illetve a Levelezésicím-szolgáltatási Szerződés aláírásával a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti tartalmú Szerződés jön létre.

2.3. Egyéb Szolgáltatások igénybevétele

A jelen ÁSZF szerinti Egyéb Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés szóban, illetve ráutaló magatartással köthető meg, az igénybevétel napján hatályos Árjegyzék szerinti feltételekkel. Az Egyéb Szolgáltatások igénybevételére kizárólag az érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyfelek jogosultak, az igénybe venni kívánt Egyéb Szolgáltatás használati, illetve szolgáltatási díjának megfizetését követően.

2.4. Adatszolgáltatási kötelezettség

A Szerződés megkötését megelőzően a természetes személy Szerződő Ügyfél köteles megadni a Személyes Adatait.

2.5.   Jogi személy vagy egyéb szervezet, mint Szerződő Ügyfél

Amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevőjeként a Szerződést jogi személy, vagy egyéb szervezet köti meg, az ilyen Szerződő Ügyfél köteles a szerződés megkötését megelőzően megadni a Cégadatait, továbbá – a vonatkozó Személyes Adatok megadásával együtt – megjelölni azon természetes személy(eke)t, aki(k) a Szerződő Ügyfél által megkötött Szerződés(ek) alapján jogosult(ak) a Szolgáltatás(oka)t igénybe venni. Amennyiben jelen ÁSZF ettől eltérően nem rendelkezik, több természetes személy igénybe vevő esetén a Szerződő Ügyfél valamennyi általa megjelölt természetes személy vonatkozásában köteles megfizetni az adott Szerződés teljes díját.

A jogi személy vagy egyéb szervezet Szerződő Ügyfél által a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személy(eke)t a Szerződés teljesítése során – a Szolgáltatás tényleges igénybevételének megkezdésétől – a Szerződő Ügyfél jelen ÁSZF szerinti jogai illetik meg, illetve kötelezettségei terhelik.

Jogi személy vagy egyéb szervezet Szerződő Ügyfél esetén a Eco-office saját belátása szerint, indokolási kötelezettség nélkül jogosult a Szerződés megkötését a Szerződő Ügyfél nevében eljáró személy képviseleti jogának megfelelő igazolásától függővé tenni. Ilyen esetben a képviseleti jog igazolására elsősorban a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyző által készített aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta) eredeti példányának, vagy hitelesített másolatának átadásával, valamint az eljáró személy személyazonosságának ellenőrzésével (és szükség esetén a személyazonosító okmányról készített másolat készítésével, amelyhez az érintett a másolat aláírásával adja hozzájárulását) kerülhet sor.

Jogi személy vagy egyéb szervezet Szerződő Ügyfél erre vonatkozó igénye esetén a Eco-office a Szerződő Ügyfél által elektronikus úton megkötött Coworking Szerződés(ek)ről utólag papír alapon a Szerződés(ek) létrejöttét és lényeges tartalmát rögzítő igazolást állít ki.

2.6. Szerződő Ügyfelek nyilvántartása, adatkezelés

A Eco-office jogosult a vele Szerződést kötő Szerződő Ügyfél Személyes Adatairól, illetve Cégadatairól – valamint a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személyek Személyes Adatairól – (a jelen pont alkalmazásában együttesen: Adatok) nyilvántartást vezetni. A Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötésével hozzájárulását adja az Adatok jelen ÁSZF szerinti kezeléséhez, továbbá kijelenti, hogy a Szolgáltatások igénybevételére általa kijelölt természetes személyektől megfelelő felhatalmazással rendelkezik az ilyen adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megadására. Amennyiben utóbbi nyilatkozat valótlannak bizonyulna, annak esetleges következményeiért az érintett jogi személy vagy más szervezet Szerződő Ügyfél teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A Személyes Adatok kezelésére vonatkozó további rendelkezéseket a Eco-office Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

A Eco-office az Adatokat a Szerződés megkötésétől az annak megszűnését követő 1 (egy) évig jogosult kezelni. A Eco-office az adatkezelés során köteles gondoskodni az Adatok megfelelő védelméről, és azokat – jogszabályban vagy hatósági határozatban foglalt kötelezettsége teljesítésének esetét leszámítva – az érintett hozzájárulása nélkül a Szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel, harmadik személy részére nem adhatja át. A Eco-office a számlázással kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében jogosult a Közösségi Tagok Adatait az e körben a Eco-office részére szolgáltatást nyújtó harmadik személyek részére továbbítani.

A Szerződő Ügyfél a fenti határidő lejárta előtt is jogosult írásban kérni a nyilvántartásból való törlését, amely esetben a Eco-office köteles a Szerződő Ügyfélre vonatkozó Adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) napon belül törölni.

A Eco-office a Közösségi Iroda területén a vagyonvédelem érdekében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény előírásainak megfelelő elektronikus megfigyelőrendszert (zártláncú kamerarendszert) működtet. Szerződő Ügyfél a Közösségi Iroda területére történő belépéssel, mint ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Eco-office a Szerződő Ügyfélről a Közösségi Iroda területén képfelvételt rögzítsen, azt legfeljebb 10 (tíz) munkanapig tárolja, és a vonatkozó jogszabály szerinti esetekben az ott rögzített feltételekkel és módon felhasználja.

2.7.Flexie Szerződések automatikus újrakötése

Amennyiben a bármely Flexie Szerződést megkötő Közösségi Tag legkésőbb Szerződése utolsó napján nem jelzi legalább e-mail útján a Eco-office részére a Szerződés újbóli megkötésével ellentétes szándékát, vagy nem köt más típusú új Coworking Szerződést, úgy a Felek között a Szerződés megszűnését követő napon automatikusan a korábbival megegyező típusú új Flexi Szerződés jön létre. A Eco-office legkésőbb a Szerződés megszűnése előtt 5 (öt) nappal a Szerződés jelen pont szerinti automatikus újrakötésre figyelmeztető e-mailt küld a Közösségi Tag részére. Jelen pont alkalmazása kapcsán a 4DSzerződés, a 8D Szerződés és a 12DSzerződés megszűnése napjának – a Szerződés alapján rendelkezésre álló napok esetleges korábbi igénybevételére tekintet nélkül – a Szerződés megkötését követő 30. (harmincadik) nap minősül.

2.8. Szerződésváltás

Amennyiben a Közösségi Tag a meglévő 4D Szerződése, 8D Szerződése, vagy 12D Szerződése helyett Havi Szerződést szeretne kötni, úgy az új Coworking Szerződésre tekintettel fizetendő szolgáltatási díj összege a meglévő Coworking Szerződés szerinti szolgáltatási díjnak a még igénybe nem vett Szolgáltatásokra eső (4D Szerződés, 8D Szerződés, illetve 12D Szerződés esetén a még igénybe nem vett napok számával a Szerződésből hátralévő napok számával arányos) részével csökken.

 1. SZOLGÁLTATÁSOK

A Eco-office – amennyiben a jelen ÁSZF ettől eltérően nem rendelkezik – az egyes Szerződések alapján a jelen fejezet szerinti Szolgáltatások nyújtására köteles.

3.1. Félnapi Jegy, Napijegy

A Félnapi Jegyet, vagy Napijegyet váltó Közösségi Tag – a megváltott jegy típusától függő időtartamon belül – az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult:

 • a Közösségi Iroda közös terei és az abban található irodai bútorok rendeltetésszerű használata (elsősorban munkavégzés céljára) a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel;
 • vezeték nélküli internet (WIFI) hozzáférés és elektromos áram használata;
 • konyhai eszközök és mosdó használata;
 • flipchart használata;
 • Közösségi Programokon való ingyenes részvétel lehetősége;
 • valamennyi Egyéb Szolgáltatás, az Árjegyzékben feltüntetett kedvezményes használati díj megfizetése ellenében.

3.2. 4D Szerződés, 8D Szerződés, 12D Szerződés

A 4D Szerződés, 8D Szerződés, illetve 12D Szerződés alapján a Közösségi Tag – a megkötött Szerződés típusától függő darabszámú napon – az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult:

 • a Közösségi Iroda közös terei és az abban található irodai bútorok rendeltetésszerű használata (elsősorban munkavégzés céljára) a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel;
 • vezeték nélküli internet (WIFI) hozzáférés és elektromos áram használata;
 • konyhai eszközök és mosdó használata;
 • flipchart használata;
 • Közösségi Programokon való ingyenes részvétel lehetősége;
 • 7/24 irodahasználat kártyás beléptető-rendszerrel
 • valamennyi Egyéb Szolgáltatás, az Árjegyzékben feltüntetett kedvezményes használati díj megfizetése ellenében.

3.3.Havi Szerződés

A Havi Szerződés alapján a Közösségi Tag – a Szerződés határozott időtartamán belül – az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult:

 • a Közösségi Iroda közös terei és az abban található irodai bútorok rendeltetésszerű használata (elsősorban munkavégzés céljára) a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel;
 • vezeték nélküli internet (WIFI) hozzáférés és elektromos áram használata;
 • konyhai eszközök és mosdó használata;
 • flipchart használata;
 • Közösségi Programokon való ingyenes részvétel lehetősége;
 • saját közösségi programok szervezésének lehetősége a Közösségi Irodában kedvezményes használati díj ellenében;
 • 7/24 irodahasználat kártyás beléptető-rendszerrel
 • valamennyi Egyéb Szolgáltatás, az Árjegyzékben feltüntetett kedvezményes használati díj megfizetése ellenében.

3.4. Tárgyalóhasználati Szerződés

A Tárgyalóhasználati Szerződés alapján a Szerződő Ügyfél az általa megjelölt tárgyaló (eseménytér, nagytárgyaló, fenti nagytárgyaló, kistárgyaló, vagy kétszemélyes tárgyaló) kizárólagos használatra jogosult az e-mail útján igényelt, vagy szóban jelzett, és a Eco-office által visszaigazolt időtartamon belül.

3.5. Székhelyszolgáltatási szerződés

A Székhelyszolgáltatási Szerződés alapján Szerződő Ügyfél – a Szerződés megszűnéséig – az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult, használati díj megfizetése ellenében.:

 • a Eco-office pincehelyiségben található, névre szóló, zárható irattároló kizárólagos használata ;
 • a Közösségi Iroda közös terei és az abban található irodai bútorok rendeltetésszerű használata (elsősorban munkavégzés céljára) munkanapokon 18:00 és 20:00 óra között;
 • vezeték nélküli internet (WIFI) hozzáférés és elektromos áram használata munkanapokon 18:00 és 20:00 óra között;
 • konyhai eszközök és mosdó használata munkanapokon 18:00 és 20:00 óra között;
 • flipchart használata munkanapokon 18:00 és 20:00 óra között.

Szerződő Ügyfél a Székhelyszolgáltatási Szerződés alapján a fentiek mellett naptári havonta egy alkalommal 1 (egy) órán keresztül térítésmentesen használhatja a Közösségi Iroda tárgyalóját. A tárgyaló lefoglalására a jelen ÁSZF 2.2. pontjának rendelkezései irányadóak.

A Székhelyszolgáltatási Szerződés szerinti Szolgáltatásokat – a havi egyszeri tárgyalóhasználatot ide nem értve – kizárólag Szerződő Ügyfél vezető tisztségviselője, kettőnél több vezető tisztségviselő esetén legfeljebb a Szerződő Ügyfél által megjelölt 2 (kettő) vezető tisztségviselő jogosult igénybe venni.

A Székhelyszolgáltatási Szerződés alapján Szerződő Ügyfél – a Szerződés megkötésekor jelzett választása esetén – jogosult a Eco-office címét (1064 Budapest, Izabella u. 68/b) az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásban a tevékenysége gyakorlásának bejegyzett helyeként (székhelyként, telephelyként, fióktelepként) feltüntetni. Amennyiben Szerződő Ügyfél a Eco-office címét az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásban székhelyként kívánja feltüntetni, a Eco-office a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodik a Szerződő Ügyfelet feltüntető, közterületről jól látható cégtábla elhelyezéséről. Szerződő Ügyfél kizárólag abban az esetben jogosult az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásban székhelyeként a Eco-office címét megjelölni, amennyiben az megegyezik a központi ügyintézése (döntéshozatala) helyével. Szerződő Ügyfél ilyen esetben köteles a vonatkozó jogszabályok értelmében a székhelyen tartandó iratok 1 (egy) eredeti példányát a Eco-office területén, a Szerződő Ügyfél rendelkezésére bocsátott zárható irattárolóban tartani. Amennyiben Szerződő Ügyfél a Eco-office címét az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásban a tevékenysége gyakorlásának helyeként jelölte meg, úgy a Eco-office köteles Szerződő Ügyfelet elektronikus úton 1 (egy) napon belül értesíteni az azt érintő bármely, Szerződő Ügyfél távollétében foganatosítani kívánt hatósági intézkedésről, vagy ellenőrzésről. Szerződő Ügyfél tudomásul veszi, hogy ilyen esetben a Eco-office a hatóság intézkedésének, illetve ellenőrzésének akadályozására nem jogosult.

Amennyiben Szerződő Ügyfél a Székhelyszolgáltatási Szerződés keretében a nevére érkező postai küldemények átvételére is megbízást kíván adni, úgy köteles a Székhelyszolgáltatási Szerződés megkötésével egyidejűleg az erre vonatkozó, szabályszerűen kitöltött meghatalmazást is a Eco-office rendelkezésére bocsátani, és a Eco-office által jelzett igény esetén azt 15 (tizenöt) napon belül újabb meghatalmazás aláírásával megújítani. A postai küldemények átvételére adott megbízás esetén Szerződő Ügyfél a Székhelyszolgáltatási Szerződésben köteles megadni egy olyan levelezési címet, illetve e-mail címet, amelyeken az elérhetősége folyamatosan biztosított, és köteles ezek változását haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) napon belül jelezni. A Eco-office a postai küldemények átvételére kapott megbízás esetén köteles elektronikus úton 1 (egy) napon belül értesíteni Szerződő Ügyfelet a részére kézbesített bármely küldemény (vagy a kézbesítési kísérletről szóló értesítés) érkezéséről, továbbá köteles azt – a beérkezéséről szóló értesítés elküldése mellett – a Szerződő Ügyfél általi személyes átvételig megőrizni. Szerződő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok alapján ilyen esetben a küldemény kézbesítési napja a küldemény Eco-office általi átvételének napja, függetlenül attól, hogy Szerződő Ügyfél mikor szerzett tudomást a küldemény beérkezéséről, vagy hogy mikor vette át a küldeményt a Eco-office-tól.

3.6.Székhelyszolgáltatási Szerződés

A Székhelyszolgáltatási Szerződés alapján a Eco-office határozatlan időtartamra biztosítja a Szerződő Ügyfél számára, hogy az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásban bejegyzett székhelyként (bejegyzett irodaként) a Eco-office Classic címét (1064 Budapest, Izabella u. 68/b) tüntesse föl. Ezen túlmenően a Eco-office a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodik a Szerződő Ügyfelet feltüntető, közterületről jól látható cégtábla elhelyezéséről, valamint a Szerződő Ügyfél által átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján rendelkezésre bocsátott, a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a székhelyen tartandó cégiratok más iratoktól elkülönített, biztonságos megőrzéséről és rendelkezésre tartásáról. Székhelyszolgáltatási Szerződés kizárólag abban az esetben köthető, ha azzal egyidejűleg Szerződő Ügyfél Székhelyszolgáltatási Szerződést aláíró vezető tisztségviselője szabályszerű – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 31. § szerinti – kézbesítési megbízást ad a Eco-office részére.

A Szerződő Ügyfél a Székhelyszolgáltatási Szerződés megkötésével egyidejűleg köteles a Eco-office rendelkezésére bocsátani a hatályos cégiratai (legalább a létesítő okirata, a Székhelyszolgáltatási Szerződés megkötése során eljáró – a Szerződő Ügyfél képviseletére jogosult – személy hiteles cégaláírási nyilatkozata, valamint – ha van ilyen – a tulajdonosokat rögzítő jegyzéke), a hatósági engedélyei, az adóhatósághoz történő adatbejelentési kötelezettségeivel összefüggő iratai, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolója eredeti példányát, és azok változása esetén az újabb okiratokat is átadni. A Eco-office a Székhelyszolgáltatási Szerződés alapján kizárólag a fent megjelölt iratokat veszi át, további iratok, vagy ingóságok átadására nincs lehetőség. A Eco-office a Székhelyszolgáltatási Szerződés alapján átvett iratokról tételes és naprakész iratjegyzéket vezet. Szerződő Ügyfél köteles a székhelyszolgáltatásra vonatkozó adatokat az állami adóhatóságnak, továbbá a vezető tisztségviselő által a Eco-office részére adott kézbesítési megbízás tényét a nyilvántartását vezető hatóságnak bejelenteni.

Szerződő Ügyfél a Székhelyszolgáltatási Szerződés megkötésével egyidejűleg köteles a nevére érkező postai küldemények átvételére vonatkozó, szabályszerűen kitöltött meghatalmazást a Eco-office rendelkezésére bocsátani, és a Eco-office által jelzett igény esetén azt 15 (tizenöt) napon belül újabb meghatalmazás aláírásával megújítani. Szerződő Ügyfél köteles továbbá – amennyiben ez értelmezhető – a nyilvántartását vezető hatósághoz az új székhely bejelentésével egyidejűleg a központi ügyintézés helyeként a székhelytől eltérő címet bejelenteni. A Szerződő Ügyfél a Székhelyszolgáltatási Szerződésben köteles megadni egy olyan levelezési címet, illetve e-mail címet, amelyeken az elérhetősége folyamatosan biztosított, és köteles ezek változását haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) napon belül jelezni. A Eco-office a Székhelyszolgáltatási Szerződés alapján köteles elektronikus úton 1 (egy) napon belül értesíteni Szerződő Ügyfelet a bejelentett székhelyre kézbesített bármely küldeménye (vagy a kézbesítési kísérletről szóló értesítés) érkezéséről, valamint a bejelentett székhelyet érintő bármely hatósági intézkedésről, vagy ellenőrzésről. Szerződő Ügyfél tudomásul veszi, hogy utóbbi esetben a Eco-office a hatóság intézkedésének, illetve ellenőrzésének akadályozására nem jogosult. A Eco-office köteles a Szerződő Ügyfél a nevére érkező postai küldeményeket – a beérkezéséről szóló értesítés elküldése mellett – a Szerződő Ügyfél általi személyes átvételig megőrizni. Szerződő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok alapján ilyen esetben a küldemény kézbesítési napja a küldemény Eco-office általi átvételének napja, függetlenül attól, hogy Szerződő Ügyfél mikor szerzett tudomást a küldemény beérkezéséről, vagy hogy mikor vette át a küldeményt a Eco-office-tól.

3.7.Egyéb Szolgáltatások

A Eco-office az érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyfelek részére az alábbiak szerinti Egyéb Szolgáltatásokat biztosítja az Árjegyzékben feltüntetett szolgáltatási díjak megfizetése ellenében:

 • zárható irattárolók használata;
 • projektor használata;
 • nyomtatás, szkennelés lehetősége;
 • Vendégjegy váltásának lehetősége.

A 4D Szerződést, 8D Szerződést, vagy 12D Szerződést kötött Közösségi Tag a Szerződése érvényességét – annak lejárata előtt bármikor – az Árjegyzékben feltüntetett kedvezményes szolgáltatási díj megfizetése ellenében egy alkalommal további 30 (harminc) napra meghosszabbíthatja; a meghosszabbítás az eredetileg megkötött Szerződés alapján igénybe vehető napok számát nem érinti.

A 4D Szerződést, 8D Szerződést, vagy 12D Szerződést kötött Közösségi Tag a Szerződése alapján rendelkezésére álló napok igénybevételét követően, de még a Szerződés megkötésétől számított 30 (harminc) napos határidőn belül az Árjegyzékben feltüntetett kedvezményes szolgáltatási díj megfizetése ellenében válthat Napijegyet.

3.8. 0-24 órás belépési lehetőség

A Eco-office a Flexi Szerződést, vagy havi bérleti Szerződést kötő Közösségi Tagok számára lehetőséget biztosít arra, hogy bármely időpontban (azaz munkanapokon 8:00 óra előtt és 20:00 óra után, továbbá munkaszüneti napokon 0:00 és 24:00 óra között) beléphessenek a Közösségi Irodába. A Havi Szerződést kötő Közösségi Tagok az Árjegyzékben feltüntetett külön szolgáltatási díj fizetésével válthatnak jogosultságot arra, hogy az általuk megkötött szerződés igénybevételi napjain bármely időpontban (azaz 0:00 és 24:00 óra között) beléphessenek a Közösségi Irodába. Az ehhez szükséges 4.3. pont szerinti beléptető kártyát a Eco-office a Szerződés megkötésével, illetve a kiegészítő szolgáltatás megváltásával egyidejűleg bocsátja a Közösségi Tag rendelkezésére. A Szerződés megszűnésekor az elektronikus beléptető kártya automatikusan érvénytelenné válik. A Közösségi Tag a jelen pont szerinti 0-24 órás belépés jogát kizárólag személyesen gyakorolhatja, és annak során nem jogosult más Közösségi Tagot, vagy egyéb harmadik személyt a Közösségi Iroda területére beengedni. A jelen pont szerinti bármely kötelezettség megszegése esetén a Közösségi Tag teljes és korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik.

 1. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK EGYÉB FELTÉTELEI

4.1. Rendeltetésszerű joggyakorlás

A Szerződő Ügyfél a Szerződés alapján őt megillető jogai gyakorlása során köteles a jogszabályokat és a Házirend előírásait maradéktalanul betartva, a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően, a Eco-office további Szerződő Ügyfeleinek jogos érdekeire is figyelemmel eljárni.

4.2. Kártyás beléptetés

A Eco-office a 4D Szerződést, 8D Szerződést, 12D Szerződést, Havi Szerződést kötő Közösségi Tagok számára lehetőséget biztosít a Közösségi Irodában felszerelt kártyás azonosítás alkalmazásával működő beléptető-rendszer díjmentes használatára. A használat feltétele, hogy a Közösségi Tag a saját, illetve az általa a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy beléptető-rendszer használatához szükséges adatait rendelkezésére bocsássa. Ezen adatok rendelkezésre bocsátásával az érintett kifejezetten hozzájárul azok Eco-office általi – a 2.6. pontban foglaltaknak megfelelő – kezeléséhez.

4.3. Kaució

A Flexi Szerződést, kötő Közösségi Tagok a Szerződés szerinti első szolgáltatási díj megfizetésével egyidejűleg kötelesek kaució (óvadék) jogcímén az általuk kötött Szerződés 1 (egy) havi szolgáltatási díjának megfelelő összeget – az első szolgáltatási díj megfizetésénél alkalmazottal azonos fizetési mód alkalmazásával – a Eco-office részére megfizetni. A Eco-office korlátlanul jogosult a kaució összegét a Közösségi Taggal szemben fennálló bármely lejárt követelése közvetlen kielégítésére fordítani. A kauciót fentiek szerinti – akár részleges, akár teljes – felhasználása esetén a Közösségi Tag köteles a kauciója összegét a Eco-office által küldött értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül a kaució jelen ÁSZF szerinti teljes összegére kiegészíteni. A kaució számításának alapjául szolgáló szolgáltatási díj növekedése esetén a Közösségi Tag köteles a kauciója összegét a Eco-office által küldött értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül a kaució módosított szolgáltatási díj szerinti teljes összegére kiegészíteni. A kaució számításának alapjául szolgáló szolgáltatási díj csökkenése a Közösségi Tag által már megfizetett kaució összegét nem érinti. A Eco-office az alapul szolgáló Szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a kaució összegének a Közösségi Taggal szembeni követelése kielégítésére fel nem használt részét a Közösségi Tag részére hiánytalanul megfizetni. A Eco-office a kaució összege után kamatot nem fizet.

4.4. Szolgáltatások felfüggesztése

A Eco-office az érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyféllel szemben is jogosult a Szerződés szerinti Szolgáltatások nyújtását egyoldalúan felfüggeszteni, amennyiben a Szerződő Ügyfél a Eco-office-ral szemben bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségét az arra vonatkozó fizetési határidőn belül nem teljesíti. A Eco-office a Szolgáltatások jelen pont szerinti felfüggesztéséről minden esetben e-mail útján értesíti a Szerződő Ügyfelet, az értesítésben megjelölve a felfüggesztés konkrét okát. A jelen pont szerinti felfüggesztés az arra okot adó lejárt fizetési kötelezettség teljesítésével automatikusan megszűnik.

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. Használati és szolgáltatási díjak

A Szerződő Ügyfél a Szolgáltatások, illetve Egyéb Szolgáltatások igénybevételéért az azok alapjául szolgáló Szerződés megkötésekor hatályos Árjegyzék szerinti használati, illetve szolgáltatási díjak fizetésére köteles. Az Árjegyzékben feltüntetett árak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák.

A Tárgyalóhasználati Szerződést kötő Szerződő Ügyfél a munkanapokon 8:00 és 20:00 óra közötti időszakra eső tárgyalóhasználatért az Árjegyzék szerinti díjat, míg az azon kívüli időszakra eső tárgyalóhasználatért az Árjegyzék szerinti díj 120 %-át köteles megfizetni.

5.2. Számlázás

A Eco-office a Félnapi Jegy, vagy Napijegy megváltását, bármely Flexi Szerződés megkötését, illetve az Egyéb Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény (szóban, vagy ráutaló magatartással történő) jelzését követően haladéktalanul kiállítja a Szerződő Ügyfél részére az igénybe venni kívánt Szolgáltatások, illetve Egyéb Szolgáltatások ellenértékét tartalmazó számláját.

Székhelyszolgáltatási Szerződés, esetén a Eco-office az első teljes naptári év, illetve az azt megelőző esetleges törthónap szolgáltatási díját tartalmazó számlát a Szerződés aláírásával egyidejűleg, az azt követő naptári hónapokra vonatkozó számlákat pedig a tárgyév 1. (első) napját követően jogosult kiállítani.

Tárgyalóhasználati Szerződés esetén a Eco-office a használati díjat tartalmazó számláját előzetes foglalás esetén a tárgyaló használatának megkezdését megelőzően, míg előzetes foglalás hiányában a tárgyaló használatának befejezést követően állítja ki.

A Eco-office a Szerződés szerinti szolgáltatási, illetve használati díjat, valamint az esetleges későbbi Egyéb Szolgáltatások ellenértékét tartalmazó számláját főszabályként az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. §-a szerinti elektronikus számlaként, míg Szerződő Ügyfél erre vonatkozó kérése esetén papír alapú okiratként állítja ki.

Amennyiben a Eco-office által már kiállított számla kapcsán a Eco-office-nak fel nem róható okból bármilyen módosításra lenne szükség, Szerződő Ügyfél köteles a számlamódosításnak a módosítás napján hatályos Árjegyzék szerinti díját a Eco-office részére megfizetni.

5.3. Fizetési határidők és módok

Honlapunkon, Barion alkalmazásával is tud fizetni,

MIT JELENT A BARION™?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

FIZESSEN KÉNYELMESEN BANKKÁRTYÁVAL

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelnie a kártyaadatait egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcíme és jelszava. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságot is növeli!

Fizetéshez használhatja

 • Mastercard vagy Maestro bankkártyáját
 • Visa vagy Electron bankkártyáját
 • Amex bankkártyáját

FIZESSEN KÉNYELMESEN BANKKÁRTYA NÉLKÜL

Ha nincsen bankkártyája, fizetéshez használhatja, az előre feltölt Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei is tudnak pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcíme és jelszava megadásával tud fizetni.

INGYENES

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem.

A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

BARION ALKALMAZÁS

A Barion alkalmazásokkal követheti vásárlásait, Barion egyenlegét is itt kezelheti, illetve pénzt küldhet vagy fogadhat.

Félnapi Jegy, vagy Napijegy megváltása, illetve 4D Szerződés, 8D Szerződés, vagy 12D Szerződés kötése esetén a Közösségi Tag köteles a szolgáltatási díjat a jegy megváltásával, illetve a Szerződés megkötésével egyidejűleg, készpénzben vagy on-line bankkártyás fizetés alkalmazásával kiegyenlíteni.

Havi Szerződés esetén a Közösségi Tag köteles a szolgáltatási díjat a Szerződés megkötésétől számított 5 (öt) napon belül készpénzben, on-line bankkártyás fizetés alkalmazásával, vagy az Ecooffice Bdpst Kft OTP számlaszám: 11707000 – 22234003 – 00000000
IBAN: HU58117070002223400300000000
BIC / Swift:  OTPVHUHBszámú bankszámlájára történő banki átutalás útján kiegyenlíteni.

Coworking Szerződés automatikus újrakötése esetén a Közösségi Tag köteles a szolgáltatási díjat a számla keltétől számított 5 (öt) napon belül készpénzben, bankkártyás fizetés alkalmazásával, vagy Ecooffice Bdpst Kft OTP számlaszám: 11707000 – 22234003 – 00000000
IBAN: HU58117070002223400300000000
BIC / Swift:  OTPVHUHB számú bankszámlájára történő banki átutalás útján kiegyenlíteni.

Székhelyszolgáltatási Szerződés esetén a Szerződő Ügyfél köteles az esedékes szolgáltatási díjat a számla kiállításától számított 8 (nyolc) napon belül készpénzben, bankkártyás fizetés alkalmazásával, vagy Ecooffice Bdpst Kft OTP számlaszám: 11707000 – 22234003 – 00000000
IBAN: HU58117070002223400300000000
BIC / Swift:  OTPVHUHB számú bankszámlájára történő banki átutalás útján kiegyenlíteni.

Tárgyalóhasználati Szerződés esetén a Szerződő Ügyfél köteles az esedékes használati díjat a Szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy atárgyaló használatának befejezését követően, átutalással vagy bankkártyás fizetés alkalmazásával kiegyenlíteni.

A számlamódosítási díj megfizetésének módjára és határidejére minden esetben a módosított számla megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

5.4.Fizetési kötelezettség teljesítése

A Szerződő Ügyfél köteles a Eco-office által szabályszerűen kiállított számlát a vonatkozó fizetési határidőn belül, magyar forintban megfizetni. Más devizában történő teljesítés esetén az átváltásból eredő többletköltségek a Szerződő Ügyfelet terhelik.

Banki átutalás választása esetén a Szerződő Ügyfél fizetési kötelezettsége azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az azzal érintett összeg jóváírására a Eco-office bankszámláján sor kerül.

Fizetési késedelem esetén a Eco-office minden egyes késedelmes nap vonatkozásában természetes személy Szerződő Ügyfél esetén a Ptk. 6:48. § szerinti, míg jogi személy, vagy egyéb szervezet Szerződő Ügyfél esetén a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamatra jogosult.

 1. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

6.1. Határozott időtartam lejárta

A Szerződés a Fogalommeghatározásoknál rögzített határozott időtartam elteltével megszűnik,

6.2. Coworking Szerződés próbaidőszakon belüli felmondása

A Közösségi Tag jogosult az általa megkötött Coworking Szerződést a megkötésétől számított 5 (öt) munkanapos próbaidőszakon belül, de legkorábban a megkötését követő napon indokolás nélkül írásban azonnali hatállyal felmondani.

A Közösségi Tag jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén a Eco-office a Coworking Szerződés szerinti szolgáltatási díj Közösségi Tag általi tényleges használattal érintett arányos részére jogosult, azzal, hogy a Közösségi Tag által már megfizetett esetleges többlet összegét köteles a Coworking Szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül a Közösségi Tag részére visszatéríteni. Az egyes Coworking Szerződések jelen pont szerinti felmondása esetén a Eco-office részére fizetendő, illetve általa visszatartható szolgáltatási díjak összegét az alábbiak szerint kell megállapítani:

 • 4D Szerződés esetén az arra tekintettel fizetendő szolgáltatási díj negyedrésze szorozva azon napok számával, amelyeken a Közösségi Tag a Eco-office bármely Szolgáltatását ténylegesen igénybe vette;
 • 8D Szerződés esetén az arra tekintettel fizetendő szolgáltatási díj nyolcadrésze szorozva azon napok számával, amelyeken a Közösségi Tag a Eco-office bármely Szolgáltatását ténylegesen igénybe vette;
 • 12D Szerződés esetén az arra tekintettel fizetendő szolgáltatási díj tizenharmadrésze szorozva azon napok számával, amelyeken a Közösségi Tag a Eco-office bármely Szolgáltatását ténylegesen igénybe vette;
 • Havi Szerződés esetén az arra tekintettel fizetendő szolgáltatási díj harmincadrésze szorozva a Havi Szerződés határozott időtartamából a Szerződés megszűnéséig eltelt napok számával;

6.3. Szerződésszegés miatti felmondás

A vétlen Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik Fél valamely lényeges szerződéses kötelezettsége nem, vagy nem szerződésszerű teljesítésével súlyos szerződésszegést követett el, vagy olyan magatartást tanúsított a vétlen Féllel szemben, hogy utóbbitól a Szerződés további fenntartása ésszerűen nem elvárható.

A Eco-office különösen, de nem kizárólag abban az esetben jogosult a jelen pont alapján azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha:

 • a Szerződő Ügyfél bármely fizetési kötelezettségével 8 (nyolc) napot meghaladó késedelembe esett;
 • a Szerződő Ügyfél – illetve az általa a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személy – szándékos magatartásával akár a Eco-office-nak, akár a Eco-office más Szerződő Ügyfelének kárt okoz;
 • a Szerződő Ügyfél a Szerződés alapján őt terhelő, jelen ÁSZF szerinti bármely kötelezettségének nem tesz eleget.

A Szerződő Ügyfél különösen, de nem kizárólag abban az esetben jogosult a jelen pont alapján azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha:

 • a Eco-office a Szerződés szerinti Szolgáltatásokat Félnapi Jegy, illetve Napijegy esetén 2 (kettő) órát, egyéb Coworking Szerződés esetén 48 (negyvennyolc) órát meghaladó időtartamban ezt igazoló alapos ok, illetve külső körülmény hiányában nem biztosítja;
 • a Eco-office a Szerződés szerinti Szolgáltatások nyújtását akadályozó, vagy ellehetetlenítő alapos ok, illetve külső körülmény esetén az ennek elhárításához szükséges lépéseket Félnapi Jegy, illetve Napijegy esetén 2 (kettő) órán, egyéb Coworking Szerződés esetén 48 (negyvennyolc) órán belül nem kezdi meg.

A Eco-office jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén a Eco-office jogosult a Szerződés szerinti – határozatlan időtartamú szerződés felmondása eseté az aktuális elszámolási időszakra eső – teljes használati, illetve szolgáltatási díjra, továbbá követelheti az őt ért kár megtérítését.

A Szerződő Ügyfél jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén a Eco-office köteles a Szerződés szerinti használati, illetve szolgáltatási díj időarányos részét a Szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül visszatéríteni, és a Szerződő Ügyfél követelheti az őt ért kár megtérítését, azzal, hogy a kártérítés ilyen esetben nem haladhatja meg a Szerződő Ügyfél által megkötött, majd felmondott Szerződésben meghatározott ellenérték összegét.

6.4. Határozatlan idejű Szerződések felmondása

A Székhelyszolgáltatási Szerződést, bármelyik Fél jogosult indokolás nélkül a naptári hónap utolsó napjára, legalább 30 (harminc) napos felmondási idő biztosítása mellett egyoldalú nyilatkozatával írásban felmondani.

6.5. Tárgyalóhasználati Szerződéstől történő elállás

A Tárgyalóhasználati Szerződést kötő Szerződő Ügyfél a több mint 1 (egy) héttel előre lefoglalt tárgyalóhasználat esetén legkésőbb a lefoglalt időpont előtt 1 (egy) héttel, míg a kevesebb mint 1 (egy) héttel előre lefoglalt tárgyalóhasználat esetén legkésőbb a Szerződés megkötésétől számított 12 (tizenkettő) órán belül díjmentesen elállhat a Szerződéstől. A fenti határidőnél később jelzett, valamint a kevesebb mint 12 (tizenkettő) órával előre lefoglalt tárgyalóhasználatot érintő elállás esetén Szerződő Ügyfél köteles a Szerződés szerinti teljes használati díjat megfizetni, azonban az így megfizetett összeg a teljesítését követően Szerződő Ügyfél által kötött új Szerződés díjából jóváírásra kerül.

6.6. Egyes Szerződések megszűnésével összefüggő rendelkezések

A székelyszolgáltatási Szerződés bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg a Szerződő Ügyfél nevére érkező postai küldemények átvételére vonatkozó esetleges meghatalmazás automatikusan hatályát veszti.

Amennyiben a Szerződő Ügyfél a székhelyszolgáltatási Szerződés alapján a Eco-office címét a közhiteles adatait tartalmazó nyilvántartásban (cégek esetében a cégjegyzékben) a tevékenysége gyakorlásának helyeként (székhelyként, telephelyként, vagy fióktelepként) feltüntette, és a Székhelyszolgáltatási Szerződés megszűnését követő 30 (harminc) napon belül nem gondoskodik arról, hogy a közhiteles adatait tartalmazó nyilvántartásból (cégek esetében a cégjegyzékből) a Eco-office címe törlésre kerüljön, a Eco-office a szükséges intézkedések meghozatala érdekében jogosult értesíteni a Szerződő Ügyfél nyilvántartását vezető, illetve törvényességi felügyeletét ellátó hatóságot (cégek esetében a cégbíróságot).

A Székhelyszolgáltatási Szerződés bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg a Szerződő Ügyfél vezető tisztségviselője által a Eco-office részére adott kézbesítési megbízás automatikusan megszűnik, míg a Szerződő Ügyfél nevére érkező postai küldemények átvételére vonatkozó meghatalmazás automatikusan hatályát veszti.

A Székhelyszolgáltatási Szerződés megszűnésekor a Eco-office köteles a Szerződés alapján átvett iratokat, az azokra vonatkozó iratjegyzékkel együtt Szerződő Ügyfél részére átadni.

A Levelezésicím-szolgáltatási Szerződés bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg a Szerződő Ügyfél nevére érkező postai küldemények átvételére vonatkozó meghatalmazás automatikusan hatályát veszti.

 1. FELELŐSSÉG

A Eco-office kizárólag az általa közvetlenül nyújtott Szolgáltatások folyamatos, a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő minőségéért és színvonaláért vállal felelősséget. A harmadik személyek közreműködésével nyújtott közvetett szolgáltatások kapcsán a Eco-office vállalja, hogy a Szerződő Ügyfél jelzését követően haladéktalanul megteszi a szolgáltatás elérhetősége, vagy minősége kapcsán felmerülő problémák elhárításához szükséges lépéseket. Amennyiben a harmadik személy közreműködő a fentiek szerinti problémát ésszerű határidőn belül nem orvosolja, vagy ugyanazon probléma felmerülésének gyakorisága az érintett szolgáltatás igénybevételét ellehetetleníti, a Eco-office szükség esetén másik közreműködőt vesz igénybe a szolgáltatás biztosítása érdekében.

A Eco-office – a szándékos, vagy súlyosan gondatlan károkozás esetét leszámítva – nem vállal felelősséget a Közösségi Tag által a Közösségi Iroda területére behozott, vagy ott tárolt vagyontárgyaiban, illetve egyéb eszközeiben bekövetkezett károkért.

A Eco-office a Közösségi Irodát használó harmadik személyek magatartásáért nem vállal felelősséget. A Eco-office a Szerződésük, illetve a Házirend előírásait megszegő Szerződő Ügyfelekkel szemben a jelen ÁSZF szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.

 1. VIS MAIOR

A Eco-office mentesül a Szerződés alapján őt terhelő kötelezettségek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó jogkövetkezmények alól, amennyiben a mulasztás, vagy a késedelem vis maior eredménye. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után bekövetkező esemény, amelyet a Eco-office a saját érdekkörében nem láthatott előre, és nem is háríthatott el, és amely nem vezethető vissza a saját hibájára vagy gondatlanságára; ilyen események különösen, de nem kizárólag az alábbiak: háború, forradalom, sztrájk, tűzvész, árvíz, járvány, természeti vagy elemi csapás, földrengés, stb.

Amennyiben a Szerződések teljesítését ellehetetlenítő vis maior helyzet áll elő, a Eco-office-nak haladéktalanul értesítenie kell az érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyfeleket a vis maior helyzetről és annak okáról, valamint várható időtartamáról. Vis maior esetén a Szerződés szerinti határidők annak időtartamával automatikusan meghosszabbodnak.

Félnapi Jegy, illetve Napijegy esetén a 15 (tizenöt) napot, egyéb Szerződések esetén a 90 (kilencven) napot meghaladó vis maior esetén a Szerződő Ügyfél jogosult a Szerződés felmondására, amely esetben az általa már megfizetett használati, illetve szolgáltatási díj időarányos része visszajár.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. Kapcsolattartás

Felek a Szerződés teljesítése körében elsősorban elektronikus levelezés (e-mail) útján tartják a kapcsolatot. A Szerződő Ügyfél köteles a Szerződésben megjelölni azt az elektronikus levelezési címét, amelyen az elérhetősége folyamatosan biztosított, és köteles ennek változását haladéktalanul jelezni a Eco-office részére. A Eco-office elektronikus elérhetősége: hello@eco-office.hu.

Amennyiben a Felek közötti elektronikus kommunikációra a fentiek szerint megadott e-mail címek használatával kerül sor, az így küldött nyilatkozatokat, illetve értesítéseket írásbelinek, és a sikeres kézbesítés napján közöltnek kell tekinteni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen pont szerinti módon akár a Szerződést módosító, vagy megszüntető jognyilatkozatok közlésének is helye lehet.

9.2. ÁSZF közlése

A Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötésével kijelenti, hogy a Eco-office a jelen ÁSZF hatályos szövegének Honlapon való közzétételével, illetve annak a Közösségi Iroda hirdetőtábláján való elhelyezésével lehetővé tette, hogy az ÁSZF tartalmát a Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötését megelőzően megismerje.

A Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötésekor köteles nyilatkozni arról, hogy az általa előzetesen megismert és a Szerződés megkötésével kifejezetten elfogadott ÁSZF szerződéskötéskor hatályos szövegének rendelkezésre bocsátását papír alapon, vagy elektronikus formátumban kéri.

9.3. ÁSZF módosítása

A Eco-office bármikor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF a fedlapon megjelölt dátummal lép hatályba, amely azonban nem lehet korábbi, mint a módosított ÁSZF Honlapon és Hirdetőtáblán történő közzétételének napja. A módosításokat – az alábbi kivétellel – a hatályba lépésüket követően megkötött Szerződések vonatkozásában kell alkalmazni. A Szerződések automatikus újrakötéséhez kapcsolódóan a Eco-office köteles az ÁSZF módosított szövegét a módosítások hatályba lépését követő első újrakötés napját megelőző – 2.7. pont szerinti – figyelmeztető e-mail mellékleteként elküldeni az érintett Szerződő Ügyfelek részére.

A Házirend módosítása esetén a módosított Házirend rendelkezéseit a már megkötött Szerződések vonatkozásában is alkalmazni kell. Erre tekintettel a Eco-office köteles a Házirend módosítása esetén a Házirend módosított szövegét annak hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően – elektronikus úton – elküldeni a módosított Házirend hatályba lépése napján érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyfelek részére.

9.4. Alkalmazandó jog

A jelen ÁSZF-re és az egyes Szerződésekre, valamint az azokban nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése és a Szerződés valamely feltétele egymástól eltér, a Felek közötti jogviszonyban az utóbbit kell alkalmazni.

9.5. Illetékesség kikötése

A jelen ÁSZF szerinti valamennyi Szerződés létrejöttével, érvényességével, hatályosságával, értelmezésével, teljesítésével, megszűnésével, megszegésével, továbbá Felek abból fakadó jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos – a vonatkozó összeghatárra figyelemmel még a járásbíróság hatáskörébe tartozó – vagyonjogi jogvita eldöntése a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik. A törvényszék hatáskörébe tartozó jogviták elbírálására a polgári perrendtartásról szóló mindenkori hatályos törvény általános szabályai szerinti bíróság illetékes.